2748,7647,7661,8134,8142,12300,8155,8160,12299,8164,12297,8163,8169,8180,8187,8150,12296,8156,8161,8165,8170,8182,8188,8137,8152,8157,5967,8140,8166,8183,8189,8138,8153,8158,8162,9757,8167,8184,8190,8135,8154,8159,8168,8179,8186,8191,8329,8330,8331,9766,9778,8332,9764,9756,6255,8333,8334,6238,8388,12289,8335,8336,8338,8339,9777,6352,8340,9762,8341,12288,12287,12286,8342,8343,6234,6257,8344,12285,12284,6237,12283,9753,8345,8346,12282,12281,8347,8348,12280,12279,8349,8350,8375,8376,8377,8378,6236,9765,8381,9769,12277,8382,8383,8384,9773,12276,8385,8386,12274,8387,8397,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,9767,12273,3905,1646,7415,7416,7418,7422,7425,7671,7672,7688,7700,7701,6235,6256,7702,7704,7705,7707,1654,7814,7817,12295,7819,6262,7820,7822,7824,7826,6264,7828,7830,8090,6345,8091,7812,8092,8093,8094,8095,8096,8098,12294,8100,8101,6302,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,12293,8110,8111,8113,8114,6285,8115,6284,8117,12292,12291,8119,12290,8120,6258,8121,8122,8123,8130,8131,3904,8403,12272,9780,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8419,15419,8414,8415,8416,8417,12271,12236,8418,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8475,8477,8478,8479,8481,6261,8483,8485,8487,6224,5966,8420,8421,6478,8422,8423,8424,13342,13346,13344,13348,8425,13451,13449,13462,13454,13439,13458,13441,13437,13460,13464,13447,13435,13443,13456,8426,13370,13362,13357,13377,13372,13374,13368,13365,8427,13501,13493,13503,13489,13495,13499,13491,13497,8428,13685,13687,13669,13677,13691,13689,13674,13671,13681,13683,9792,8429,8430,8178,8431,9752,8432,8433,8434,12235,8435,8436,8437,8438,8446,8447,8449,8450,8451,9081,9645,9646,9647,9648,9649,9650,9651,9652,9653,9654,9655,9660,9656,9657,6226,9658,11187,9661,11186,9659,9082,9083,15066,9366,9367,9368,12229,9369,9760,12989,12228,9370,9371,12227,12226,6281,9372,12225,9373,9374,9375,12224,9376,9377,12223,9378,12222,9379,9380,9381,9382,9383,9384,9385,9386,12221,9387,12220,12219,12218,12217,9085,9461,9439,9465,9470,9467,9463,9436,9438,9460,9462,9464,9437,6263,6350,9469,9471,12216,9084,12215,12214,12213,12212,6349,9391,9392,9419,12211,12580,9393,12210,9394,9395,9396,9397,9398,9399,9400,12209,12204,9401,9402,9403,12203,9404,12202,9405,9406,9407,9408,9409,9786,12201,9410,12199,12200,9411,9412,9413,9414,9415,9416,9417,9624,9772,12198,9418,12197,9426,9427,10279,9428,9429,9430,9432,9433,9434,9435,9554,9555,9556,12182,9557,9558,9559,9560,9561,9779,12181,9571,9572,9573,9574,9575,12180,9576,9577,9578,12179,9579,9788,9580,9790,9581,9582,12177,9583,9584,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9798,9797,9796,12176,9795,9794,9793,12178,9358,13197,13198,13199,13200,13201,9359,13202,9360,13203,13204,9361,9362,9363,13205,13206,13207,13208,9364,9365,8490,8657,8658,8659,8660,8661,8662,11749,8663,8664,6344,8665,8666,8667,8668,8669,8540,8542,8545,8546,8548,8550,8670,11748,8671,8672,8678,8673,8674,8675,8676,13010,13011,13012,13013,13015,13016,13017,13018,13019,13020,13021,13022,13024,13025,13027,13023,8677,8679,8623,8624,8625,8626,8627,8628,15574,8631,8632,2775,8633,8634,8753,8635,9782,2776,13031,13032,13033,13034,13036,13128,13129,13131,13132,13133,13134,13135,13137,13138,13139,13140,13142,8636,13144,8637,8638,13145,8639,13146,13147,8640,8641,8642,8643,13148,13030,13035,8630,8644,8629,8645,8646,8647,13149,13150,13152,13153,13154,13155,13151,8566,2774,15494,8648,8650,8649,8715,8716,8717,8718,8719,8721,8725,8723,8724,8726,8727,8728,8722,8730,5899,13194,8742,8729,8743,8744,8720,8745,11686,2795,8746,8747,8748,9785,6306,2798,6303,8749,6304,2799,8651,8652,8654,8655,8656,9787,11188,2579,2582,8750,2583,2584,2585,2581,2586,8751,2587,8752,2580,2597,6240,8705,9771,2792,2800,2801,5955,11747,11746,11745,6347,11743,11737,6351,9768,6369,6305,2793,9784,6370,9749,8099,8707,9750,11736,8708,6395,2794,8709,6239,2796,11734,8706,8710,8712,8711,9763,11733,8713,2797,8714,2772,8551,8552,2778,2777,11677,11682,11681,11680,11679,8554,8555,11675,11674,11671,11669,11667,11666,11665,8556,8557,8619,8605,8558,8559,11664,11663,11662,11661,11660,11658,11657,11656,11655,11654,11653,8560,8561,8562,8563,8564,2788,11607,11606,11605,11604,11603,11602,11601,11600,11599,11598,11597,11596,11595,11594,8565,2773,8590,8591,11567,8592,11566,8593,11565,8594,8595,11564,8596,11563,11562,11561,11560,11559,8597,8598,11558,11557,11556,8599,11555,11554,11552,11551,11553,11550,1848,11593,5402,11549,11548,11546,11545,11547,11544,2780,2782,2783,8600,8601,11592,11591,11590,11589,11588,11587,11586,11585,11584,11583,13156,11582,11581,11580,11579,11578,11577,11576,11575,11574,11573,11572,11571,11570,11569,11568,8602,8603,8604,8621,8606,11538,11539,11540,13159,11541,11542,11543,13160,8607,8608,3937,11537,2790,8609,8610,2784,8611,8612,8613,11536,8614,8622,2786,8620,2787,11534,11533,11532,11531,11530,11529,11528,10207,11527,11535,11526,8615,8616,8617,13161,5888,2785,2789,11525,11524,11523,11522,11521,11520,11519,11518,11517,11516,11515,11514,11513,11512,11511,11510,11509,11508,11507,11506,11505,8618,8653,5114,8680,5115,8681,8682,8683,8694,8685,8686,8687,8688,8689,6282,8691,8692,5116,8693,8684,8695,8696,8697,8698,13028,8699,6346,8701,8702,8703,8704,6222,8865,12990,8866,8867,12175,1652,8869,8868,8870,1650,8871,8872,8873,8875,3936,8876,1651,8877,8874,12174,8878,8879,8884,8885,12173,8886,8887,8890,8891,8892,8893,8894,6266,8888,8895,12172,8956,8957,12171,8958,12170,12169,12168,8959,12166,8960,6360,8961,12165,8896,6353,6367,12991,6394,8897,8898,8899,8900,8943,6228,8903,8901,8902,8904,8906,8907,8908,8909,8910,8911,8912,8913,8914,8915,9774,8916,12992,12993,8917,9783,12994,12995,8920,12161,8921,8922,12996,12997,12998,12160,12159,6242,8919,1655,8923,8924,8925,8926,8927,12158,12157,12156,12155,12154,12153,12152,12151,12150,12149,12148,12147,12146,12145,12144,12142,12141,12140,12139,12138,12137,12136,12135,12134,12133,12131,12132,12130,12129,12128,12127,12126,12125,12124,12123,12122,12121,12120,12119,12118,12117,12116,12115,12114,12113,12112,12111,12110,12109,13004,13005,13006,13007,13008,12999,12108,12107,12106,12105,12104,12103,12102,12101,12100,12099,12098,12097,12096,12095,12094,12093,12092,12091,12090,8928,8930,8931,8932,8933,8934,8935,8936,9791,8937,9781,8938,8939,12086,12089,12088,12087,8940,8941,8942,8944,8945,12085,8946,12084,12083,8947,13000,13002,12082,8948,8950,12081,8951,8952,8918,9770,8929,6368,8953,8905,1656,8954,8962,8963,8964,8965,8967,8968,8969,8970,8971,8972,12164,8973,6359,2598,8975,8974,8976,6365,12163,8966,8955,8977,8978,8979,12162,8980,8981,6396,6223,8982,8983,6364,8984,6362,8985,8986,8987,8988,8989,8990,8991,8992,6363,8993,8994,8995,8996,12080,12079,8997,6002,8998,9080,9274,9321,9275,9314,11770,11768,9315,9316,9333,9317,9318,2781,11766,9319,9320,9341,15212,9322,11764,9323,9324,12268,12267,12266,12265,12264,12263,12262,12261,12260,12259,12258,12257,12256,12255,12254,12253,12252,12251,12250,15235,12249,12248,12247,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,9325,11762,11759,9775,11758,9326,9327,9342,9328,9329,9330,6366,11881,9332,9331,9343,9340,10788,9344,9345,9346,9347,9348,9349,9350,9351,9354,9355,9352,9356,12078,12077,9357,12076,9353,9079,9283,9284,9300,9285,11901,11900,11899,9286,9287,9758,9288,9289,9290,9291,9292,9293,9294,11898,9295,9297,9296,11897,11896,11895,9298,9299,15266,15265,11894,9302,9313,11893,11892,11891,11890,6278,13003,9312,11889,9301,6361,9754,9311,11884,11883,9759,11190,11189,11888,11887,9310,9309,9303,8215,11885,9304,9305,9307,9308,11886,9186,9187,9188,9189,9190,9191,9086,9087,9088,9089,9090,9091,11862,9185,1625,9092,11861,11860,11858,11857,9093,11856,11855,11854,9094,11853,9095,11852,11851,9096,11850,11849,11848,11847,9097,11846,11845,11844,9100,11843,9101,11842,9171,9182,9102,11840,9184,9103,11838,11836,11835,11834,11833,11831,9104,9105,9108,11830,9109,9110,9112,9113,11829,9114,9115,9116,9117,9183,9118,9119,9120,9121,9122,11828,9124,9125,9126,11827,9127,9128,9129,11825,9131,9132,11789,9180,11788,9133,9145,9147,9755,11777,9148,9149,9150,9151,9152,9153,11774,9154,9169,9170,9172,9173,9174,9175,9176,9177,11773,9178,9179,9181,6221,8999,9000,9001,9002,9003,9057,9004,9058,9059,9060,9061,9062,9064,9065,9066,9067,9068,9789,9069,9070,9071,9072,9073,9063,9074,8118,6265,6227,6260,6259,9075,9076,12075,9077,9078,8300,8301,8302,8303,9698,9699,9700,8325,9691,9695,9697,8326,2754,9692,11185,9693,13193,9696,9694,6220,9701,9702,9703,6382,6383,6384,6386,6387,9704,11184,6392,6391,9705,9706,11183,9707,6390,6388,11182,9708,12196,9709,9711,12195,9712,12194,11181,12193,11180,9713,9714,11179,12192,11178,9715,9726,12191,12190,12189,12188,11177,11176,9727,12187,9728,9729,9730,9731,11175,9732,9733,9734,12186,12185,12184,9735,9736,9737,9738,9739,9725,12183,8112,9740,9741,11174,9742,9743,11173,10260,10406,9744,9746,9747,9748,9751,9723,9724,9716,6389,11171,9717,9718,9719,9720,9721,9722,9015,9018,9020,9016,9022,9017,9026,9028,9034,13195,9019,9021,13196,11166,11165,9608,9027,9042,9044,9045,9046,11757,9043,11756,9159,11755,9160,9155,9167,9156,9162,11754,9163,9161,11753,9165,9168,11751,11728,11726,9164,11750,9166,9158,9273,2751,9662,2762,6229,3779,3780,2764,2766,13212,2765,9668,9665,9669,9670,9671,9672,9664,9673,9680,9682,2763,9679,11154,11164,9674,11163,9683,9678,13213,9686,11162,11161,2767,11160,13214,9675,9677,9684,11159,13215,11158,11157,11156,11155,9687,9676,9681,9685,9663,2769,2771,9666,9688,9689,9667,2768,13211,2770,2749,2752,2753,9690,2750,2755,13209,2757,2756,2758,2759,13210,2760,2761,15447
Chuyên cung cấp các loại cân điện tử chính xác, giá rẻ
Nhà phân phối dây hơi Hàn Quốc Toyork, Sinsung, Masuka, Ponahose..giao hàng nhanh hỗ trợ vận chuyển
8.500 ₫
Thước quang Jenix Hàn Quốc
3.800.000 ₫
Xe dọn thức ăn, xe đẩy thức ăn dành cho nhà hàng khách sạn chất lượng giá cực rẻ
1.670.000 ₫
Máy cưa vòng YCM 210
32.800.000 ₫
Chuyên cung cấp tay co thủy lực cao cấp KING, NHN, VVP, NEWSTAR, MIWA...
650.000 ₫
Chuyên mua bán dầu nhớt Exxon Mobil công nghiệp
Lưới Chống Rơi Hàn Quốc
13.000 ₫
Thi công sân golf chuyên nghiệp, giá tốt - Cỏ Lưới Gia Phát
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 090.343.0342| HCM: 083.961.3185

Công nghiệp, xây dựng

Có tổng số 10.000 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Bán  |  Mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=2748
 • Vật liệu lợp mái cách nhiệt tại Ninh Bình(47)

  Cấu tạo về sản phẩm như sau: - Lõi là lớp sợi xenlulo: tác dụng tăng khả năng chịu kéo và chịu xé. - Bao quanh lõi là lớp hợp chất nhựa đường (bitum), hợp chất này được tính toán kỹ lượng nhằm...
  nguyen minh7 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Tìm nơi bán ngói siêu nhẹ tại Hải Phòng(29)

  . Kích thước ngói như sau: Đa tầng và Đồng phẳng với kích thước nằm trong khoảng 1m chiều dài, 330mm chiều rộng và độ dày 2.7mm cho mỗi lớp (chi tiết xem tại Website) Nhẹ: với khối lượng từ...
  nguyen minh7 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Vật liệu nhẹ cho mái tại Hà Nội(45)

  Tấm lợp nhựa đường còn được gọi là ngói lợp bitum phủ đá là một trong những vật liệu lợp phổ biến nhất trên thế giới hiện giờ và đã ra đời từ những năm 1850 vào thời kỳ cách mạng dầu mỏ và công nghiệp...
  nguyen minh7 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Vật liệu lợp mái cho mọi công trình tại Hà Nội(53)

  - Bền màu: Mái nhà luôn như mới, không bị bay màu, rêu mốc. - Thân thiện môi trường: Sản phẩm không có độc tố, bảo vệ sức khỏe. An toàn khi sử dụng: Tấm lợp cách điện nên tuyệt đối an toàn khi...
  nguyen minh7 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Tôn lợp chống dẫn điện dẫn nhiệt(39)

  Tôn lợp sinh thái CORUBIT 100% được nhập khẩu đến từ châu âu - Chống ăn mòn hóa chất: không bị hóa chất ăn mòn dẫn đến hoen rỉ, mục nát như tôn kẽm. - Bền màu: Mái nhà luôn như mới, không bị bay...
  nguyen minh7 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Nhà bán mái chịu nhiệt hàng đầu tại Hà Nam(71)

  - Chiều dài: 2m - Chiều rộng: 0,93m - Độ dày tấm lợp: 2,4mm - Độ dài nhịp sóng: 10cm - Độ cao nhịp sóng: 3,6cm - Tấm lợp sinh thái có 3 màu để các bạn dễ chọn lựa: xanh, đỏ và nâu - Có dạng sóng tròn,...
  nguyen minh7 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Tấm lợp kháng hóa chất cho nhà máy(49)

  Tấm lợp sinh thái của tập đoàn btm do công ty TNHH SX VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP Tấm lợp sinh thái có nhiều ưu điểm vượt trội như chống nóng, chống ồn, siêu bền và đặc biệt là chống ăn mòn hóa chất... ...
  nguyen minh7 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Vật liệu tôn lợp mái tại Quảng Bình(87)

  Từ lâu, tấm lợp kim loại được sử dụng khá phổ biến trong các công trình xây dựng. Tuy nhiên sản phẩm này trong quá trình sử dụng dễ dàng nhận ra tôn lợp rất ồn và nóng, sau một thời gian sử dụng sẽ bị...
  nguyen minh7 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Vật liệu lợp mái siêu bền tại Thái Nguyên(35)

  Tấm bitum giả ngói có thể lợp trên nền mái bê tông, ván ép, trên kính, tôn hay bất kỳ mặt phẳng nào. Lợp bằng cách đóng đinh hay dán vì tấm lợp có sẵn lớp keo bám. Trên ván ép thì nên quét thêm một...
  nguyen minh7 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Tấm ngói phẳng cách âm, cách nhiệt tại Hà Nội(46)

  Ưu điểm của sản phẩm: - Dễ thi công: với một cây kéo cắt tôn (hoặc dao rọc), búa, đinh (vít) bạn có thể thi công tất cả các hình dạng mái, từ mái phẳng cho đến mái cong. - Tiết kiệm: đừng bao...
  nguyen minh7 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Tấm lợp chống ồn duy nhất hiên nay(40)

  Một số ưu điểm vượt trội tôn sinh thái Tôn cách nhiệt của công ty việt pháp chúng tôi được sản xuất trực tiếp tại nhà máy với quy trình sản xuất khép kín nên chất lượng tôn sinh thái siêu bền và...
  nguyen minh7 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Tấm lợp chống dẫn điện(38)

  Công ty chúng tôi xin Kính chào quý khách hàng! Ngay tại Việt Nam, với công nghệ tiên tiến, chúng tôi tự hào là công ty đầu tiên và duy nhất chuyên nhập khẩu tấm lợp sinh thái corrubit của tập đoàn...
  Thỏa thuận...
 • Tấm lợp mái chống hóa chất cho các lò hơi, nhà máy sản xuất(39)

  Cấu tạo của tấm lợp sinh thái - Lớp màng gốc bitum : bitum là một hợp chất chống thấm hiệu quả và phổ biến hiện nay. Bitum có tính ổn định cao, không bị bay hơi hay mềm ra khi bị nung nóng. Màng...
  Thỏa thuận...
 • Nhà cung cấp ngói bitum phủ đá số 1 VN(32)

  Tại Châu Á, ngói bitum phủ đá cũng đã và đang được sử dụng rất phổ biến. Đặc biệt là các quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia…Gần đây, loại ngói này bắt đầu du nhập và nhanh...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Tìm kiếm nhà phân phối ngói dán mái bê tông(29)

  Tuy mới xuất hiện tại thị trường trong nước nhưng ngói bitum hứa hẹn sẽ là một phương án không thể bỏ qua trong tương lai gần vì xu hướng tây hóa và các giải pháp hiện đại, nhẹ, bền đẹp đang dần lên...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói nhẹ
  Thỏa thuận...
 • Ngói phủ đá chất lượng nhập khẩu(22)

  Các vật liệu lợp mái hiện nay nhìn chung kết cấu nặng, gây hạn chế về mặt lắp đặt cho những mái có độ dốc cao và làm tốn nguyên liệu cho kết cấu của mái. Sự xuất hiện của mái lợp bitum phủ đá trọng...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói nhẹ
  Thỏa thuận...
 • Ngói nhựa đường phủ đá cao cấp(25)

  Ngói dán mái bê tông Ngói chuyên dụng cho biệt thự cao cấp Ngói nhập khẩu Ngói bitum Ngói nhựa đường Ngoài cùng là lớp đá xay tự nhiên bọc sứ với màu sắc đa dạng có tác dụng chính là...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói nhẹ
  Thỏa thuận...
 • Ngói bitum phủ đá giá tốt chiết khấu cao(51)

  Ngói phủ đá Ngói phủ đá Ngói bitum Ngói nhẹ Ngói dán cao cấp Ngói bitum Ngói nhẹ Ngói dán cao cấp Ngói bitum có tính ứng dụng cao, đa dạng về màu sắc, mẫu mã phong phú, phù hợp...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Tấm lợp sinh thái chuyên bán buôn(40)

  Sản phẩm được sản xuất từ 2 nguyên liệu chính là nhựa bitum và sợi senlulo. Tấm lợp sinh thái được sản xuất trên dây chuyền hoàn toàn tự động, có dính chặt 2 mặt để bảo vệ tấm lợp, giúp gia tăng...
  Thỏa thuận...
 • Ngói cấu tạo từ bitum chuyên dùng cho biệt thự(31)

  Ngói bitum phủ đá của tập đoàn BTM được sản xuất theo dây chuyền công nghệ đạt chuẩn châu Âu. Sản phẩm có chất lượng cao, vượt qua nhiều cuộc kiểm tra, đánh giá chất lượng. Sản phẩm tấm lợp mái bitum...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói nhẹ
  Thỏa thuận...
 • Cần tìm nhà phân phối tấm lợp độc quyền tại các tỉnh(30)

  Tôn lạnh là gì? Tôn lạnh Tôn lạnh sinh thái nhập khẩu có khả năng chống ăn mòn siêu việt so với thép mạ kẽm thông thường. Với tính năng vượt vượt trội, Tôn lạnh sinh thái là giải pháp hiệu quả kinh tế...
  nguyen minh8 phút trước trong Tôn
  Thỏa thuận...
 • Đơn vị nhập khẩu ngói số 1 Việt Nam bỉtum phủ đá(27)

  Một trong những tên tuổi nổi bật nhất ở thị trường Châu âu được nhiều người tin chọn đó là ngói BTM – thương hiệu ngói bitum lớn nhất tại Thổ Nhỹ Kì. Với bề dày kinh nghiệm trên 20 năm và là đơn...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói chống nóng nhập khẩu châu âu(39)

  Tấm lợp bitum phủ đá màu sắc trang nhã, phong cách độc đáo sang trọng, chất lượng ưu việt nên được sử dụng rất phổ biến trong các công trình xây dựng trên nhiều quốc gia. Sản phẩm tấm lợp mái bitum...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Vật liệu nhẹ lợp mái(24)

  + Tấm sinh thái btm có 3 màu để các bạn dễ chọn lựa: xanh, đỏ và nâu mr nguyen minh mobile - 0974 08 8998 + Chống nóng: Giữ mát cho căn nhà do không bị hiệu ứng nhà kính như tôn thường gặp, giảm...
  Thỏa thuận...
 • Công ty cung cấp ngói siêu nhẹ tại Hoà Bình(30)

  Ngói bitum có tính ứng dụng cao, đa dạng về màu sắc, mẫu mã phong phú, phù hợp với nhiều thiết kế từ đơn giản đến uốn lượn phức tạp và điều kiện môi trường. Chính bởi đáp ứng được những yêu cầu khắt...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói lợp nhà lắp ghép, bungalow, biệt thự liền kề(35)

  Tấm lợp phủ đá có rất nhiều màu và kiểu dáng đa dạng để quý anh chị chọn lựa: như ngói đa tầng, đồng phẳng và tổ ong cùng màu sắc phong phú, đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của khách hàng. Tấm lợp...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Tìm mua ngói bitum phủ đá giá tốt tại Quảng Ninh(13)

  Trọng lượng siêu nhẹ chỉ có 10kg/1m2 giúp giảm chi phí kết cấu mái nói riêng và kết cấu nhà nói chung, dễ dàng thi công với tất cả các hình dạng mái, tiết kiệm chi phí, giảm chi phí bảo trì, không lo...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói dán mái bê tông cách nhiệt cách điện không bị ăn mòn(28)

  Ngói bitum phủ đá cao cấp Vật liệu có những ưu điểm vượt trội: kết cấu nhẹ, bền, chống nóng, chống ồn, chống cháy, chống thấm, chống tốc mái, chống rêu mốc, không bị ăn mòn bởi hóa chất. Dễ thi...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói lợp tốt nhất cho mái vòm, mái tròn, mái khó(43)

  Ngoài cùng là lớp đá xay tự nhiên bọc sứ với màu sắc đa dạng có tác dụng chính là trang trí và tăng khả năng cách nhiệt cũng như giảm thiểu rêu mốc và bụi bẫn bám vào tấm trong quá trình sử dụng góp...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói dán mái bitum phủ đá cao cấp nhập khẩu giá tốt(21)

  Hiện tấm ngói bitum phủ đá đã được cung cấp trực tiếp và độc quyền tại Việt Nam bởi công ty TNHH SX & TM VIỆT PHÁP – Một trong những đơn vị cung cấp, tư vấn và thi công vật liệu xây dựng cao...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói lợp nhập khẩu cao cấp giá tốt nhất hiện nay(24)

  Nhiều kiến trúc sư có kinh nghiệm đã dành lời khen tặng ngói bitum phủ đá là một trong những tinh hoa của kiến trúc việt. Kết cấu độc đáo đã mang lại những ưu điểm vượt trội cho loại tấm lợp này: Lõi...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói bitum phủ đá kiểu dáng tổ ong(19)

  Vậy lí do gì khiến ngói bitum được ưa chuộng đến vậy? Bitum vốn là chất liệu dùng trong công nghệ chống thấm. Hầu hết các vật liệu chống thấm hiện đại đều có sự xuất hiện của lớp bitum. Tận dụng ưu...
  nguyen minh8 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Tìm nhà bán tôn uy tín tại Hải Phòng(55)

  Tấm lợp sinh thái rất nhẹ (2m x 0,95 m) là 5,5 kg/tấm, nhẹ hơn tôn kẽm và nhẹ hơn rất nhiều so với tấm lợp fibro ximăng. Điều này làm cho việc vận chuyển tấm lợp sinh thái rất tiện lợi, tiết kiệm công...
  nguyễn minh9 phút trước trong Vật liệu lợp
  Thỏa thuận...
 • Đơn vị cung cấp ngói màu, tìm kiếm nhà phân phối ngói(51)

  Mô hình Lá, một trong những tác phẩm kinh điển với mô hình Yonca kể từ lần đầu tiên được sản xuất, đã thu hút sự chú ý lớn. Mô hình lá với hình thức đơn giản của nó là lý tưởng cho những người muốn...
  nguyễn minh10 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói siêu bền siêu nhẹ chống nóng tại Hà Nội(47)

  trên đây là những ngôi nhà mà chúng tôi đã hoàn thiện cho khách hàng, quý vị có thể vào tham khảo sản phẩm ngói nhập khẩu bitum chống thấm số 1 hiện nay, sản phẩm được bảo hành 20 năm trên toàn...
  nguyễn minh10 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Công ty bán ngói sinh thái châu âu(55)

  Ngói phủ đá có trọng lượng khá nhẹ, giúp tiết kiệm chi phí cho kết cấu bên dưới. Ngói được dán trực tiếp lên bề mặt mái bê tông. Điều này giúp Ngói phủ đá chống được các điều kiện gió, lốc xoáy, bão....
  nguyễn minh10 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói sinh thái phủ đá tự nhiên tại Hà Nội(56)

  Ngói dán Bitum trên bề mặt có phủ một lớp đá bazan xay thành hạt. Đá này được nhuộm màu ở nhiệt độ cao với tác dụng phản nhiệt, không hút nước, và tạo được nhiều màu trang trí. Lợi ích khi sử dụng tấm...
  nguyễn minh10 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Tìm mua ngói phủ đá.com tại Hà Nội(56)

  Mái lợp bitum cũng là một sự lựa chọn rất tuyệt vời cho biệt thự tân cổ điển. Các thiết kế tân cổ điển thường có phần mái ít cầu kì hơn so với phong cách cổ điển. Tuy nhiên cũng thường có phần mái với...
  nguyễn minh10 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Cần tìm hệ thống phân phối ngói(79)

  Kết cấu độc đáo đã mang lại những ưu điểm vượt trội cho loại tấm lợp này: Lõi là lớp sợi thủy tinh: tác dụng tăng khả năng chịu kéo và chịu xé. Bao quanh lõi là lớp hợp chất nhựa đường (bitum), hợp...
  nguyễn minh10 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
 • Ngói lợp mái phủ đá, ngói dán mái cao cấp(45)

  Ngói lợp Ngói dán Ngói phủ đá Ngói bitum Quy trình sản xuất ngói: Hỗn hợp được điều chế bằng bitum chất lượng cao được kiểm soát chất lượng và sau đó được chuyển đến dây chuyền sản...
  nguyễn minh10 phút trước trong Ngói
  Thỏa thuận...
Có tổng số 10.000 tin rao vặt về Công nghiệp, xây dựng.
 1  2  3  4  5  6  ..    

Sản phẩm nổi bật